ปฏิทินประจำปี2008

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมโฮมรูม

ความดี – ความสามารถที่มี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความดีและความสามารถพิเศษของตน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

สาระสำคัญ
การที่บุคคลได้มองเห็นความดี สิ่งที่ดี หรือความสามารถพิเศษของตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองต่อไป

การดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงงานอดิเรกของตนเอง โดยอาจเสนอเป็นการเล่าเรื่อง หรือแสดงท่าทางโดยใช้ภาษาใบ้โดยให้เพื่อนทาย
2.ให้นักเรียนแต่ละคนเล่าถึงความสามารถพิเศษของตนเองในด้านต่าง ๆ หรือกิจกรรม สิ่งที่นักเรียนทำได้ดี
3.ให้นักเรียนเล่าการกระทำของบุคคลที่ตนเองประทับใจ หรือประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ
4.ให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการกระทำกิจกรรมครั้งนี้ ลงในแบบบันทึกการจัดกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: